تاثیر ابعاد پنجره در مصرف انرژی ساختمان


مقاله تاثیر ابعاد پنجره در مصرف انرژی ساختمان از نظر نور و حرارت در ساختمان های مسکونی اقلیم معتدل و مرطوب

صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و استفاده از منابع پاک انرژی موجب کاهش هزینه های بهره برداری ساختمان، حفظ محیط زیست و سلامت مردم می شود. پنجره یکی از عناصر ساختمان مسکونی است که اتلاف انرژی در آن حائز اهمیت می باشد. ابعاد پنجره در صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی بسیار موثر است. هدف از این پژوهش استفاده حداکثر از تابش خورشید در زمستان و حداقل آن در تابستان در کنار فراهم آوردن روشنایی مورد نیاز ساکنین به کمک نور روز و در نتیجه کاهش هزینه های مربوط به انرژی مصرفی حرارتی و روشنایی است. برای این منظور در این مقاله به تحلیل و بررسی ابعاد پنجره ی ساختمان های مسکونی در اقلیم معتدل و مرطوب از دید نور و حرارت پرداخته شده است. روش تحقیق، مطالعه کمی به صورت تحلیلی بر مبنای مدل سازی مصرف انرژی در ارتباط با پنجره ساختمان است که در چهار بخش کلی مطرح می شود. ابتدا بر اساس مشاهده الگوهای اقلیمی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، نمونه پلان منتخب شناسایی گردیده است. سپس شبیه سازی پارامترهای مصالح پنجره، جزییات اجرایی پوسته و سایبان در نرم افزارهای EnergyPlus8 و Radiance صورت گرفته است. در ادامه، مدل سازی بر اساس پارامترهای هزینه مصرف انرژی مشخص شده و محدودیت های مدل بر اساس پارامترهای حرارتی، روشنایی، اقلیمی و معماری تعیین شده است و در نهایت مطالعه تجربی و آزمایش عملی به منظور تعیین روایی و مقایسه نتایج مدل طراحی شده در اقلیم مورد نظر انجام شده است. در نهایت، میزان تاثیر ابعاد پنجره بر صرفه جویی در انرژی بدست آمده است. به طور کلی برای طراحی ابعاد پنجره ، بهتر است به ابعاد ارتفاع پنجره دقت بیشتری شود که خود وابسته به نوع شیشه، میزان گرما و نور مرئی عبوری از شیشه پنجره و حجم فضای مورد بررسی و مکان قرارگیری پنجره می باشد.