تکنولوژی جدید در ساخت پنجره


تکنولوژی جدید در ساخت پنجره با اتلاف انرژی پایین نمونه موردی پنجره های یوپی وی سی

ساختمان و مسکن به عنوان یکی ازنیازهای اولیه بشربرای حفاظت دربرابرگرما وسرما محسوب میشود جهت حصول دمای مطلوب درساختمان درزمستان و تابستان مصرف انرژی امری بدیهی است و سیستم های حرارتی و برودتی ساختمان یکی ازمنابع عمده مصرف انرژی محسوب میشود طبق بررسیهای انجام گرفته حدود 40درصد اتلاف انرژی درساختمان ازطریق دربها وپنجره ها صورت میگیرد وباتوجه باینکه درجهان امروز مسئله بحران انرژی و سوخت یکی ازمسائل بسیارمهم تلقی میشود بنابراین دستیابی به فناوری که بتوان ازطریق آن انرژی را به حداقل رساند امری کاملا ضروری است یکی ازراهکارهای مناسب جهت جلوگیری ازاتلاف زیاد انرژی استفاده ازدربها و پنجره های اصلاح شده است که کمترین میزان تبادل حرارت را بین درون و بیرون ساختمان ایجادمینمایند و مورد بررسی قرارگرفته است مادراین مقاله سعی داریم به درب و پنجره های یوپی وی سی که بیشتر درروزگارامروز مورد استفاده قرارمیگیرند را مورد بررسی قراردهیم و با انواع نمونه های مشابه مقایسه خواهیم کرد