روشي جديد براي طراحي پنجره


روشي جديد براي طراحي پنجره با توجه به مصرف انرژي 

يکي از جدارهاي خارجي که تاثير زيادي در مصرف انرژي و همچنين آسايش حرارتي دارد، پنجره است. بنابراين برآورد ميزان انتقال حرارت از طريق پنجره ‌ها اهميت دارد. با توجه به اين که محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره‌ ها کاري مشکل بوده و به شبيه‌ سازي کامپيوتري نياز دارد، در دست داشتن روابط ساده ‌اي براي برآورد و مقايسه انواع پنجره ضروري است. در اين تحقيق با استفاده از شبيه‌ سازي کامپيوتري رابطه جديدي براي محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره دوجداره ارايه شده است. با استفاده از اين رابطه پارامترهاي پنجره‌ را مي ‌توان طوري تعيين و طراحي کرد که کمترين انتقال حرارت از پنجره حاصل شود. همچنين براي مقايسه انواع مختلف پنجره دوجداره (با سايبان و بدون سايبان) ضريبي به نام ضريب تاثير معرفي شده است. نتايج نشان مي ‌دهند که با کاهش اين ضريب، مقدار حرارت عبوري از پنجره کاهش مي‌ يابد. اين ضريب را مي ‌توان به‌ عنوان معياري براي انتخاب پنجره بهينه به ‌کار برد.