آدرس کارخانه

سنندج-شهرک صنعتی شماره یک- خیابان رعدی یک- پنجره آرتا

آدرس دفتر مرکزی

سنندج- خ آبیدر- روبه روی پیتزا شهروند-پنجره آرتا

آدرس نمایندگی سنندج 1

سنندج-بهاران سه راه پاوان نمایندگی مسروری

آدرس نمایندگی سنندج 2

سنندج-سه راه غفور –نمایندگی مجیدی

آدرس نمایندگی حیدریان

دهگلان- نمایندگی حیدریان

آدرس نمایندگی کمالی فر

سرپل ذهاب-نمایندگی کمالی فر

آدرس نمایندگی گروه ای

قزوین-نمایندگی گروه ای


تلفن همراه

09188838304

تلفن

087-322449300

تلفن

087-3324884

تلفکس

087-33249301

تلفن نمایندگی سنندج 1

09183714973

تلفن نمایندگی سنندج 2

09189821594

تلفن نمایندگی حیدریان

09189715042

تلفن نمایندگی کمالی فر

09188348126

تلفن نمایندگی گروه ای

09188353325

تلفن تلگرام شرکت

09909340919

شماره تماس آقای کریمی

09183801504

شماره تماس آقای خیمه دوزی

09183731326

ارتباط با ما:

پیشنهاد انتقاد شکایت